Pro Performance AB

pro-performance-logo-symbol-white

Pro Performance är ett kunskapsföretag. Bolagets tjänster grundar sig på lång erfarenhet att hjälpa kunder i skilda branscher att uppnå resultat.

Uppdragen har handlat om rådgivning, interim ledarskap, kvalificerade verksamhetsutredningar och IT Management. Pro Performance kärnkompetens är inom informationsteknologi och  IT-verksamhet som rör Organisation, Processer, Metoder och Teknologi – både på strategisk och på operativ nivå.

Aida Belatchew

Aida är grundare och VD för Pro Performance AB. Hon har gedigen bakgrund inom IT – från linjeverksamhet och som konsult, där hon hjälpt kunder i deras viktigaste affärssatsningar.

Kännetecknande för Aidas kunnande är bredden i kompetens som sträcker sig från chefskap till ledning-och styrning av transformationsprojekt. Aida har utbildning inom IT Management & Systemvetenskap, och lång erfarenhet från stora organisationer med komplexa strukturer.

Kännetecknande för Aidas kunnande är bredden i kompetens som sträcker sig från chefskap, att konsultera IT-ledningsgrupper i styrning av strategiska områden till operativ leveransledning i både tekniska som verksamhetsinriktade områden. Aida har utbildning inom IT Management & Systemvetenskap, och lång erfarenhet från stora organisationer med komplexa strukturer.

Ledarskap

Ledarskap handlar om att uppnå resultat. Pro Performance har lång erfarenhet i att leda verksamhet och i styrning av portfölj, program och projekt. Erfarenheterna bygger till stora delar på kunder med komplexa organisationer med arbetsprocesser för operativa leveranser som varit plandrivna, agila eller hybrider däremellan.

Pro Performance erbjuder ledningskapacitet både i den ordinarie linjeverksamheten och i tillfälliga organisationsformer som sätts upp för att skapa förändringar.

Kompetensområden som Pro Performance behärskar och har erfarenhet av inkluderar strategisk och operativ ledningsförmåga, styrning av strategiska satsningar, samt rådgivning och stöd för chefer, ledare och ledningsgrupper.

IT Management

Målet med IT Management är att skapa värde genom användning av IT och handlar om hur en organisations IT-resurser hanteras enligt organisationens behov och prioriteringar. Pro Performance har lång och djup erfarenheter av IT Management i praktiken avseende stöd till ledningsfunktioner, portföljstyrning, process- och förändringsledning samt agil styrning.

Ett primärt fokus för IT Management är det värdeskapande som tekniken möjliggör, vilket kräver anpassning av teknik och affärsstrategier. Det handlar om samverkan med företagsledning, CIO, CTO, verksamhet och leverantörer i syfte att få såväl organisation som teknik att gå i takt för att på bästa sätt nå organisationens mål. Pro Performance har lång erfarenhet att verka i gränslandet mellan affär och teknik, och behärskar bägge språken.

Förstudier och Analyser

Pro Performance har stor vana av att genomföra analyser, arbetsmöten och dokumentation av resultat som ger faktabaserade beslutsunderlag för ledare inom affärs- och IT-verksamheter, som exempelvis CIO, CTO och andra nyckelpersoner.

Pro Performance har gedigen erfarenhet av att med hjälp av ett metodiskt angreppssätt bedriva förstudier och analyser – såväl i ledningsfunktion som operativ utredare och analytiker.

Förstudierna har handlat om konsekvenser av förändrat verksamhetsbehov relaterat till IT och digitalisering. Exempelvis förändrat IT-stöd, nya styrmodeller eller nya krav som ställs på IT-landskapet.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta Pro Performance!

Pro Performance AB är medlem i Sveriges Managementkonsulter och följer de etiska riktlinjer som finns uppsatta av föreningen.